Więcej informacji na temat bezpiecznych wakacji w poniższym linku:

ÓSMOKLASIŚCI KOŃCZĄ SZKOŁĘ

      Zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej z zakończenia szkoły przez klasęVIII.

PRZEDSZKOLAKI KOŃCZĄ ROK SZKOLNY

      Zapraszamy do obejrzeni fotorelacji:
Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

    W związku z pismem Mazowieckiego Kuratora Oświaty otrzymanym w dniu dzisiejszym zmuszony jestem zmienić przebieg zakończenia roku szkolnego.Nie będzie zaplanowanej uroczystości. Wychowawcy wręczą świadectwa i nagrody dla uczniów wg następującego harmonogramu:
    1. O godz. 9.00 - kl. I - sala nr V ( informatyczna )
                        kl. II - świetlica szkolna
                          kl. III - sala gimnastyczna
        2. O godz. 10.00. - kl. V - sala nr V ( informatyczna )
                          kl. VI - sala gimnastyczna
                          kl. VII - świetlica szkolna
3. O godz. 11.00. - kl. VIII - sala gimnastyczna

      Wszyscy uczniowie przychodzą do szkoły w maseczkach z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, i nie przynoszą nic z domu. Po odbiór świadectw i nagród
do szkoły wchodzą tylko uczniowie.
      Po terminie 26.06.2020 r. świadectwa będzie można odebrać u dyrektora szkoły,
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
                                                                                                  G. Gałązka
                                                                                                    dyrektor 

Pobierz pliki


WAKACJE TUŻ TUŻ ………..

    Uczniowie z klasy siódmej w ramach zajęć „Moja mała Ojczyzna” dla niezdecydowanych jeszcze na wakacje, przygotowali kilka zaproszeń zachęcających do odwiedzenia właśnie ich małej ojczyzny, czyli gminy Krasnosielc. Piękne tereny, rzeka oraz rezerwat zachęcają swoją naturalną i uroczą prostotą. Zapraszamy!!!
                                                                                  Magdalena Janowska

BIBLIOTEKA PROPONUJE WAKACJE Z KSIĄŻKĄ
dla najmłodszych, starszych i najstarszych

Uwaga Konkurs !!!
"100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920r.
Człowiek, miejsca, zdarzenia"
 
    Resort obrony narodowej w dniu 2 czerwca 2020r. ogłosił ogólnopolski Konkurs dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pt.: „100 rocznica Bitwy Warszawskiej 1920r. Człowiek, miejsca, zdarzenia”, którego organizatorem jest Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON.
    Wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie zapraszamy do zapoznania się
z regulaminem, który znajduje się w poniższym pliku.

Pobierz pliki


Sukces Agnieszki

      Z wielką radością informujemy, że dzięki swojej wytężonej pracy, uczennica klasy 8 naszej szkoły, Agnieszka Olkowska uzyskała w etapie rejonowym konkursu historycznego
"Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922.
O niepodległość i granice Rzeczypospolitej" 88% punktów możliwych do zdobycia i zajęła I miejsce. Tym samym zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego tegoż konkursu
i tam, po raz drugi, uzyskała tytuł laureatki.
    Dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły, gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w dalszej edukacji.

                                                                                      Małgorzata Regulska

UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !!!
      Wszystkie ważne i aktualne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty można na bieżąco śledzić na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod podanym poniżej linkiem.
                                                  www.cke.gov.pl


Biblioteka szkolna z okazji Dnia Dziecka proponuje
książki o dzieciach - dla dzieci

TYDZIEŃ BIBLIOTEK
   
      Wyzwania zostały przyjęte!!!
Wpłynęły prace dotyczące hasła "Zakładka" - zapraszamy do obejrzenia relacji zdjęciowej.
"Piżamkowe czytanie na dzień dobry i dobranoc" - oglądajcie!!!
                                                                                    Marzenna Orzeł

OGŁOSZENIE

    Od 25 maja uczniowie klas VIII, a od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas mogą brać udział w konsultacjach z nauczycielami w szkole. W LIBRUS umieszczono : procedury,
zgodę rodziców na udział w zajęciach oraz harmonogram konsultacji dla uczniów kl. VIII.
Dla uczniów klas I – VII harmonogram zostanie podany do 31 maja 2020r.

                                                                                              Grzegorz Gałązka
                                                                                                      dyrektor

Gminny Dzień Dziecka
w Gminie Krasnosielc

    Gminny Osrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału  zabawie:
„Uśmiech dziecka na Dzień Dziecka”.
W ramach tej zabawy, należy przesłać (gokkrasnosielc.pl) swoje uśmiechnięte zdjęcie w terminie do 3 czerwca br. z dopiskiem „Uśmiech dziecka”.
Z pośród osób uczestniczących w zabawie, w dn.5 czerwca br. o godz. 10.00 rozlosowane zostaną SŁODKIE NAGRODY.
Losowanie odbędzie się online na Fanpag-u GOK Krasnosielc.
Szczegóły na plakacie, na stronie gokkrasnosielc.pl i na Facebooku.
Zapraszają Organizatorzy:
Wójt Gminy Krasnosielc
GOK Krasnosielc

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

W dniach 16-18 czerwca 2020r. uczniowie klas ósmych przystąpią do obowiązkowego egzaminu. Ma on formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Wyniki tego egzamiu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jeżeli ilość kandydatów będzie większa niż ilość miejsc w placówce. Dodatkowe informacje można znaleźć w na naszej stronie

Wytyczne dotyczące
organizowania i przeprowadzania egzaminów
ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020


I. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzeniu
  egzaminu.

    1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel,
      inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
    2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu
      egzaminu  nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą
      na  kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest
      objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
    3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
      z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
    4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
      telefonów komórkowych, maskotek.
    5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,
      linijki,    cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów
      piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich
      dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają,
      dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 
      zdających.
    6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
      z wodą.
    7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

II. Środki bezpieczeństwa osobistego.

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
    odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
    jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które
    ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust
    i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu
    miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek
    zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu
    zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
    1,5-metrowego odstępu).
3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
    egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający
    ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  •   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane
          przez niego pytanie,
  •   wychodzi do toalety
  •   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za
  właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca
  przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują
  przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego
  i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
  nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić  do
  egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp,jaki musi
  zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu
  nadzorującego, wynosi 2 m.
Uwaga: Sytuacja, w której dany zdający ze
względów zdrowotnych nie może zakrywać usta i nosa,
powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja
2020 r. Przedmiotowego zgłoszenia należy dokonać telefonicznie 29 71 41 447,
przez e-dziennik, lub mailowo psp_raki@wp.pl

III.Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
    przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 
    najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z
    arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli
    zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali
    egzaminacyjnej.

    Informujemy, że do 9 czerwca za pośrednictwem e-dziennika zostanie przekazana szczegółowa instrukcja organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty (godzina,miejsce - sala).

                                                                                              Grzegorz Gałązka
                                                                                          dyrektor SP w Rakach


100-lecie urodzin św. Jana Pawła II

    18 maja 2020 roku przypada setna rocznica urodzin jednego
z największych Polaków św. Jana Pawła II. Cały świat pragnie
w tym dniu przybliżyć, przypomnieć i na nowo odkryć postać Papieża – Polaka. W związku z tą rocznicą został uruchomiony specjalny serwis internetowy jp2.tvp.pl. Można w nim odnaleźć relacje ze spotkań, homilie, zdjęcia oraz teksty publicystyczne związane z życiem św. Jana Pawła II. Poniższe linki ułatwią wspomnienie osoby Jana Pawła II.
https://www.youtube.com/watch?v=MpfRGUsSAyo
https://kultura.gazeta.pl/kultura/7,114628,25949814,100-rocznica-urodzin-jana-pawla-ii-ciekawostki-z-zycia-swietego.html

https://www.youtube.com/watch?v=8gYcf39_qlw
https://www.youtube.com/watch?v=-1SMTLOqm-Q

Wirtualny Piknik z Powiatem

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim serdecznie zaprasza wszystkie dzieci i młodzież powiatu makowskiego na „Wirtualny Piknik z Powiatem”!
    W dniach 18 maja – 29 maja zostaną ogłoszone 2 konkursy plastyczne dla najmłodszych dzieci z terenu powiatu makowskiego:
  • „Powiatowa kartka dla Mamy”- konkurs plastyczny z okazji Dnia Matki, start 18.05.2020r.
  • „Mój Fikcyjny przyjaciel” - konkurs plastyczny z okazji Dnia Dziecka, start 25.05.2020r.
    W czerwcu przewidujemy konkurs fotograficzny „Powiat makowski – widok z okna” dla młodzieży z terenu powiatu makowskiego. Więcej szczegółów, informacji oraz Regulaminy konkursów dostępnych jest na stronie powiatu makowskiego www.powiat-makowski.pl  oraz na profilu na Facebooku. Zachęcamy do czynnego udziału w proponowanych konkursach. CZEKAJĄ CIEKAWE NAGRODY ! #WirtualnyPiknikZpowiatem#Konkursy#dbajmyOsiebie#DoZobaczeniaZaRok#

Konkurs Pamiętnik 2020

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszam w imieniu Dyrektora Muzeum Niepodległości
dr Tadeusza Skoczka do do wzięcia udziału w konkursie ,,Pamiętnik 2020" organizowanym przez Muzeum Niepodległości
w Warszawie.
Szczegóły dotyczące regulaminu znajdą Państwo pod linkiem:
http://muzeum-niepodleglosci.pl/aktualnosci/konkurs-pamietnik-2020/

                                                z poważaniem
                                                            Michał Rybak
                                                                                                    Kustosz, Dział Edukacji
                                                                                                    Muzeum Niepodległości
                                                                                                            22 8279643

Rekrutacja do szkół średnich
na rok szkolny 2020/2021

Drodzy ósmoklasiści!
      Zbliża się koniec roku szkolnego, co dla Was związane jest z zakończeniem etapu edukacji w szkole podstawowej. Stajecie przed trudnym wyborem dalszej ścieżki kształcenia. Poniżej przedstawiamy Wam propozycje niektórych szkół wraz z linkami
na temat kierunków kształcenia oraz sposobów rekrutacji.
Informacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji 2020/2021 https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol
      Linki do szczegółowych materiałów oferty edukacyjnej Liceum Ogólnokształcącego
Nr I im. Marii Curie- Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim na rok szkolny 2020/ 2021:
https://www.canva.com/design/DAD6zK8u0QU/PcyoFRf14-O8uu1sH16syg/view#1
  • Liceum Klasyczne im. Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce:
    https://www.powtoon.com/embed/c0v1e0CQtsW/

3 maj po królewsku

    Zbliża się kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, już 229-ta.
Zapamiętamy ją zapewne szczególnie, poprzez wyjątkowość sytuacji, w której wszystkim nam przyjdzie ją świętować – razem, ale osobno.
    Zapraszamy do uczczenia tego jednoczącego Polaków wydarzenia w sposób inny
niż zwykle.
Proponujemy wyjątkowa lekcje historii:
- dla uczniów klas I – III film „Pierwsi w Europie. Nowoczesny dokument z 3 maja”

https://www.youtube.com/watch?v=LceQYeW-7uM&feature=emb_title

- dla uczniów klas IV – VIII film „Zgoda sejmu to sprawiła..., czyli o Konstytucji 3 maja”

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=JdSrUov5tPw&feature=emb_logo

Prezenty dla Ziemi

     Święto naszej planety obchodzone jest każdego roku 22 kwietnia. Obchodzenie go ma
na celu dbanie o środowisko, a także głoszenie postaw ekologicznych i wdrażanie ich w życie społeczeństwa. Zdecydowanie jest to najbardziej ekologiczne święto całego świata. Ludzie jednoczą się ze sobą i chcą ratować naszą planetę. Najczęściej jednak, upamiętniają
je uczniowie. Sadzą oni wtedy symboliczne drzewka, zbierają śmieci z zielonych terenów, rysują plakaty.
    Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakach wraz ze swoim rodzeństwem, także włączyli się
w obchody Dnia Ziemi. Wykonali różne prezenty dla Ziemi w dniu Jej święta. W tym roku każdy zrobił to indywidualnie, ale z pomysłem. Zapraszamy do obejrzenia ów prezentów.

Magdalena Janowska

OSOBNO A JEDNAK RAZEM
czyli jak
klasa II obchodziła

Światowy Dzień Ziemi

      22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Klasa II włączyła się w obchody tegoż dnia. Święto ma na celu propagowanie postaw ekologicznych. Każde dziecko zrobiło na swoim podwórku coś dla przyrody – jedni sadzili rośliny, inni je pielęgnowali, jeszcze inni
rysowali plakaty. Inspiracją dla tych działań był nasz kolega Błażej, który posadził drzewka. Oglądajcie nasze zdjęcia.
                                                                                                    M. Orzeł

Informacja – nauczanie zdalne
Do 24 maja bieżącego roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym.
Zgodnie z nowelizacją rozporządzeniem MEN podpisaną dnia 24.04.2020r.
od 27.04.2020 - 24.05.2020r.- kontynuujemy zdalne nauczanie.
                                                Grzegorz Gałązka
                                                dyrektor szkoły

Mistrz Dyktand i Mistrz Ortografii -
konkurs ortograficzny online dla uczniów i nauczycieli

Szanowni Państwo,
      Serwis dyktanda.pl pragnie zaprosić na pierwszą edycje konkursu „Mistrz Dyktand
i Mistrz Ortografii". Jest on przeznaczony zarówno do lubiących tworzyć, jak
i rozwiązywać dyktanda. Start konkursu już 24 kwietnia, będzi trwał do 24 maja. Oprócz mistrzowskich tytułów na laureatów czekają cenne nagrody. W puli nagród czeka ponad 130 atrakcyjnych paczek z nagrodami. Korzystanie ze strony i udział w konkursie jest bezpłatny. Dołącz do zabawy i naucz się ortografii z przyjemnością!
    Konkurs będzie się rozgrywać w dwóch grupach: Mistrz Dyktand oraz Mistrz Ortografii. W pierwszej przewidziano pięć poziomów: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia, dorośli (nauczyciele). W drugiej z kolei, uczestnicy będą rywalizować w czterech kategoriach: klasy 1-3, 4-6, 7-8, szkoła średnia. Im więcej dyktand uczestnik utworzy lub rozwiąże poprawnie, tym więcej punktów otrzyma, co przełoży się na wyższą pozycję w rankingu. Codziennie od 25 kwietnia do wygrania będą na facebook.com/dyktandapl/ dodatkowe nagrody.
    Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem: dyktanda.pl. Nagrodzonych zostanie łącznie piętnastu Mistrzów Dyktand – oznacza to
nagrody za 1, 2 i 3 miejsce w każdej kategorii oraz 88 Mistrzów Ortografii – nagrody za 1, 2 i 3 miejsce, a także 19 nagród dodatkowych w czterech kategoriach. Na naszym profilu facebook.com/dyktandapl/ rozdamy dodatkowe 30 nagród. W paczkach
z nagrodami znajdzie się ponad 600 nagród rzeczowych (głównie książkowych) przekazanych przez sponsorów. Nagrody zostaną dopasowane do kategorii wiekowej zwycięzcy.
    Zachęcamy do podzielenia się tą informacją na Państwa:
- stronie internetowej; poprzez dodanie na Waszej stronie internetowej
informacji o naszym konkursie w formie kilku zdań z linkiem (dyktanda.pl) lub baneru
z linkiem (kilka różnych formatów można pobrać z naszego dysku google https://drive.google.com/open?id=1cWmBZnmeYWovo9jn7-cW4JMjmCDQWRhd)
- profilu facebook - poprzez udostępnianie naszych postów (facebook.com/dyktandapl/)
- przekazania tej informacji podległym placówkom.
Sponsorzy ponad 600 nagród: Helion, Wolters Kulwer, FoxGames, Funiversity, Grupa Wydawnicza Foksal, Instytut Pamięci Narodowej, Krytyka Polityczna, Burda Książki, Świat Zabawek, Wydawnictwo Marpress, MedPharm Polska, Ortograffiti, Państwowy Instytut Wydawniczy, Poradnia K, Wydawnictwo Warstwy, Wydawnictwo Todo La Mancha, Księgarnia Tuliszków, Księgarnia Universitas, Wydawnictwo Edukacyjne, Wydawnictwo KUL, Wydawnictwo Lemoniada, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wydawnictwo Wolno, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Wydawnictwo Dreams, Retrocegla.pl , Wydawnictwo PromyczekSponsor logistyczny: RUCH S.A., Paczka w RUCHu
W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt.
Do zobaczenia na Dyktanda.pl
Zespół Dyktanda.pl

Informacja – nauczanie zdalne

      Do 26 kwietnia bieżącego roku przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 09.04.2020r.
od 15.04.2020 - 26.04.2020 - kontynuujemy zdalne nauczanie.
Egzamin klas VIII ma odbyć się nie wcześniej niż w czerwcu.
Dokładną datę egzaminu poda MEN trzy tygodnie wcześniej.

                                            Grzegorz Gałązka
                                            dyrektor szkoły


NIEZWYKŁE PISANKI KLASY II

      Klasa II zaprasza do obejrzenia niezwykłych i pomysłowych pisanek wykonanych własnoręcznie w domu. 

Szanowni Państwo,
w związku z nowymi obostrzeniami w kwestii bezpieczeństwa publicznego, Mazowiecka Policja przygotowała kolejny apel do rodziców i uczniów.

Mazowiecka Policja Apeluje!
Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

     W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia
w przemieszczaniu się!
      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.
      Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowejnodległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku będą:
- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się
samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.
      Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad
i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne.
Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych
i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.
    Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania,
przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi,
a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.
    Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!
    Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować
pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

     W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia
w przemieszczaniu się!
      Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść
z domu bez opieki osób dorosłych. Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.
    Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!
    Unikajcie miejsc publicznych!

  Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Uwaga!

Drodzy Rodzice i Uczniowie!
Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020r.
lekcje w szkołach zawieszono do 10.04.2020r.

W naszej szkole kształcenie na odległość odbywać się będzie za pomocą
dziennika elektronicznego portal.librus.pl/rodzina
oraz narzędzi wspomagających sprawdzonych wcześniej przez nauczycieli.
Proszę o regularne logowanie się w dzienniku i czytanie wiadomości.
Jednocześnie proszę o wyrozumiałość i wytrwałość.
W ważnych sprawach proszę o kontakt przez skrzynkę mailową: psp_raki@wp.pl

                                                                                    Grzegorz Gałązka
                                                                                      dyrektor szkoły

Rekrutacja – ważne informacje

    Szanowni Państwo informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną rekrutacja
do oddziału przedszkolnego w naszej szkole odbywać się będzie drogą elektroniczną.  Formularze do pobrania dostępne są na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja.
    Prosimy Państwa o przesyłanie wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym dokumentów na skrzynkę e-mailową: psp_raki@wp.pl w terminie od 26 marca 2020 do 17 kwietnia 2020 r.

Grzegorz Gałązka
dyrektor szkoły

INFORMACJA DLA RODZICÓW

W związku z wprowadzeniem nowych ograniczeń
związanych z epidemią koronawirusa informujemy,
że rodzice mogą odebrać
potrzebne książki swoich dzieci ze szkoły
tylko dziś!!! (tj.24.03.2020 -wtorek)
w godzinach od 17:00 do 18:00.
                                                                  Dyrektor Grzegorz Gałązka

INFORMACJA
Drodzy Rodzice i Uczniowie!
      W związku z zawieszeniem zajęć w szkole zwracam się z prośbą o częste logowanie się w dzienniku elektronicznym LIBRUS.
Będą tam umieszczane wiadomości i zadania od nauczycieli.
Dyrektor
Grzegorz Gałązka


Poniżej przekazujemy przydatne linki do ważnych informacji:

Linki dostępne są również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej

Informacje Mazowieckiego Kuratora Oświaty


UWAGA !!!
ZMIANA TERMINU REKRUTACJI

Informujemy, że rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego
w Rakach zaplanowana w dniach 16.III. – 31.III. 2020r.
zostaje przełożona.
Kolejna data zostanie podana w późniejszym terminie.

Dyrektor
Grzegorz Gałązka

Ogłoszenie

      Informujemy, że rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Rakach na rok
2020/2021 odbywać się będzie
w dniach 16 – 31 marca 2020r.

PILNE !!!

KOMUNIKAT DYREKTORA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAKACH


          Od 16 III 2020r. do 25 III 2020r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Organu Prowadzącego z dnia 11 III 2020 r. przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zostają całkowicie zamknięte.
    W/w decyzja spowodowana jest zagrożeniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID – 19.
    W dniach 12 i 13 marca 2020r. Szkoła Podstawowa w Rakach będzie otwarta.
Zaleca się jednak pozostawienie dzieci w domu (jeżeli to możliwe).
    Informujemy również, że dowóz/odwóz dzieci będzie prawdopodobnie
tylko w dniu 12 III 2020r.

Dyrektor
Grzegorz Gałązka

Kasia laureatką konkursu polonistycznego!

         Katarzyna Glinka, uczennica klasy VIII, została laureatką konkursu polonistycznego organizowanego przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty. W finale tego konkursu brało udział 78 osób z czego 21 zostało laureatami. Kasia zdobyła 46 punktów na 50 i zajęła drugie miejsce w województwie. Jest to ogromny sukces uczennicy naszej szkoły. Tytuł laureata zwalnia z egzaminu ósmoklasisty z części humanistycznej i otwiera drogę do dalszej edukacji w wybranym przez ucznia liceum, gdyż laureaci konkursów kuratoryjnych są przyjmowani w pierwszej kolejności do każdej szkoły.
Gratulujemy!
Agnieszka Mikulak

Pasowanie na czytelnika

    W dniu 10 marca 2020 roku odbyło się pasowanie uczniów klasy I na czytelników biblioteki szkolnej. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z naszej uroczystości.

Marzenna Orzeł

Konkurs „Moja zakładka do książki”

      W konkursie pt. „Moja zakładka do książki" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Amelinie III miejsce zajęła uczennica klasy II
naszej szkoły – Urszula Gołota. Serdecznie gratulujemy!!!

Marzenna Orzeł

Projekt „Nakrętkowa matematyka” dofinansowany przez Fundację mBanku 
        W Szkole Podstawowej w Rakach od początku marca do 15 czerwca 2020 roku realizowany jest projekt „Nakretkowa matematyka”, który został dofinansowany przez Fundację mBanku. Projekt ma na celu przede wszystkim zachęcić uczniów do doskonalenia umiejętności matematycznych, ale także pokazać, że zwykłe zadania i ćwiczenie można bardzo łatwo urozmaicić, pracując na samodzielnie wykonanych pomocach dydaktycznych. Celem jest zwiększenie kreatywności i motywacji do nauki matematyki. Działania projektowe mają również na celu kształtowanie zachowań proekologicznych.
      Matematyki można uczyć się samodzielnie, korzystając z wielu interaktywnych aplikacji dostępnych w internecie. Nasz projekt jest alternatywą dla tych aplikacji. Projekt polega na samodzielnym przygotowaniu przez uczniów pomocy dydaktycznych do nauki matematyki wykonanych z plastikowych nakrętek od butelek i innych materiałów recyklingowych. Można w ten sposób przygotować zadania na dopasowanie, grupowanie, pasujące pary czy stworzyć uniwersalną kartę odpowiedzi do dowolnego testu z zadaniami zamkniętymi. Uczniowie, rodzice, członkowie Klubu Seniora z Krasnosielca będą zbierać nakrętki od butelek, plastikowe pudełka i inne opakowania, z których uczniowie wykonają pomoce do nauki matematyki. W projekcie będą uczestniczyć wszyscy uczniowie naszej szkoły. Pierwsza część projektu obejmuje zbieranie materiałów recyklingowych oraz analizę i wybór zagadnień matematycznych, do których wykonane zostaną pomoce. Druga część to zorganizowanie szkolnego konkursu na najlepszą "nakrętkową pomoc do nauki matematyki". Trzecia to zorganizowanie gminnego konkursu matematycznego, w którym użyte zostaną powstałe pomoce dydaktyczne. Czwarta przeprowadzenie lekcji otwartej z wykorzystaniem powstałych pomocy dydaktycznych.
Marzena Nowak
Ogłoszenie

      Informujemy, że rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego w Rakach na rok
2020/2021 odbywać się będzie
w dniach 16 – 31 marca 2020r.

Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”

      Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego.
W naszej szkole dzień ten obchodziliśmy 3 marca. W tym dniu uczniowie mogli obejrzeć prezentację multimedialną i zapoznać się z historią młodych ludzi, którzy nie pogodzili się
z inwazją komunizmu.
      Uczennica klasy VIII Kasia Glinka przedstawiła nam w skrócie ważne informacje oraz
sylwetki żołnierzy wyklętych. Na szkolnym korytarzu można było obejrzeć wystawę tematyczną.
      Uczniowie wraz z wychowawcami odwiedzili również Miejsce Pamięci Narodowej,
gdzie zapalili symboliczne znicze.

Małgorzata Regulska

EkoPaka

    Nasza szkoła znalazła się wśród 30 placówek, na terenie Mazowsza, zakwalifikowanych do programu EkoPaka. Program będzie realizowany pod hasłem: „EkoPaka – zamykamy obieg surowców”. Akcja jest organizowana przez firmę Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań.   
      Celem programu jest pokazanie dzieciom obiegu surowców, aby dzieci rozumiały, że to,
co zostaje z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci, ale materiał,
z którego można stworzyć coś nowego. Szkoła otrzymała EkoPakę, z edukacyjno – zabawowymi pakietami ekologicznymi oraz materiałami plastycznymi.
      Zadaniem szkoły będzie przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dotyczących zagadnień
ekologicznych. Zapewniamy wywiązać się z zadania, a za otrzymaną EkoPakę z dziecięcym uśmiechem dziękujemy.

Magdalena Janowska

Konkurs piosenki anglojęzycznej

    W dniu 7 lutego 2020 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnej już edycji Konkursu Piosenki Angielskiej – Power of Love 2020, zorganizowanym pod patronatem starosty makowskiego, przez Zespół Szkół w Płoniawach.
    W tym roku naszą szkołę reprezentowały: Zuzanna Tupacz z kl. III , Joanna Tupacz
z kl. VII oraz Julia Grabowska z klasy VII. Dziewczęta zmierzyły się z najlepszymi wokalami
z naszego powiatu rywalizując w dwóch kategoriach. Miło jest nam poinformować,
że niepokonana w tym roku okazała się Zuzanna Tupacz, która wyśpiewała piosenką
„Rockin' Around The Christmas Tree” pierwsze miejsce w kategorii klas I-III.
    Gratulujemy sukcesu!!!

Justyna Zysk

BAL KARNAWAŁOWY

      5 lutego 2020 roku w naszej szkole odbył się bal karnawałowy, w którym uczestniczyły dzieci przedszkolne i uczniowie klas I – III wraz z wychowawcami, którzy przygotowali specjalnie na ten dzień wiele niespodzianek.
    Gry, konkursy i wspaniała muzyka, jakie towarzyszyły wszystkim podczas tej wesołej zabawy sprawiły, radość i zadowolenie wśród uczestników balu. Na zakończenie zabawy wszyscy uczestnicy otrzymali słodką niespodziankę i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie,
na którym można zobaczyć uśmiechnięte, choć już zmęczone dzieci.

Organizatorzy balu:
- Marzenna Orzeł
- Teresa Kaszuba
- Małgorzata Regulska
- Hanna Biedrzycka

BEZPIECZNE FERIE

      Przed nami ferie zimowe. To czas odpoczynku, relaksu i zabawy. Ferie to wolny czas,
w którym musimy pamiętać także o naszym bezpieczeństwie. Z tego też powodu 3 lutego 2020 roku naszą szkołę odwiedzili policjanci, którzy przypomnieli uczniom zasady ruchu drogowego. Wskazali na zagrożenia i niebezpieczeństwa, które mogą ich spotkać w czasie zimowych zabaw w domu i na wolnym powietrzu.
      Nasi uczniowie posiadają dużą wiedzę na temat obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
Tematyka bezpieczeństwa i zachowania na drodze jest jednak zawsze aktualna i na czasie. Ciągle pojawiają się nowe zagrożenia, pytania wątpliwości, które starali się rozwiać
i wyjaśnić nasi zaproszeni goście.

Teresa Kaszuba

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

      W dniu 02 lutego 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek, w którym udział wzięły uczennice naszej szkoły.
      W kategorii soliści Zuzia Tupacz wykonała pastorałkę „Bosy pastuszek”, a Joanna
Tupacz pastorałkę „Zapalcie światła
na ziemi”. W kategorii zespoły dziewczęta
z klas VII i VIII wykonały „Pastorałkę od serca do ucha”.
      Wszystkim uczestnikom gratulujemy pięknych wykonań i życzymy dalszych sukcesów wokalnych.

Małgorzata Regulska

Noc w szkole

      Dnia 31 stycznia po raz pierwszy uczniowie z klas 5-8 spędzili noc w szkole. O godzinie 20:00 wszyscy chętni przybyli do niej wraz z poduszkami, kocami i materacami.
      Na początku uczniowie przygotowali sobie miejsce do spania. Następnie wyznaczona część osób pomagała w przygotowaniu pysznej, domowej pizzy. Po kolacji każda klasa wraz z wychowawcą udała się do swojej klasy, żeby przećwiczyć swój integracyjny taniec.
      Około godziny 22:00 wszyscy udali się na salę gimnastyczną na wspólną zabawę.
Na początku wraz z dyrektorem, wychowawcami i rodzicami zatańczyliśmy belgijkę. Później, nie wiadomo skąd pojawiła się "niby" dobra wróżka i każdy z uczestników przeszedł symboliczny chrzest oraz otrzymał order z zabawnym pseudonimem. Na zakończenie każda klasa przedstawiła swój taniec, którego musiała nauczyć pozostałych uczestników nocy.
Po wspólnej zabawie uczniowie udali się do swojej nowych sypialni i obejrzeli
dwa filmy.
    Po krótkiej drzemce trzeba było wstać...to chyba było najgorsze. Wspólnie przygotowaliśmy i zjedliśmy śniadanie, a następnie posprzątaliśmy szkołę.
Potem czekaliśmy, aż rodzice po nas przyjadą i zabiorą nas do domu.
    Ta noc była wyjątkowo krótka i bardzo szybko nam minęła. Nie było tu czasu na nudę.
Dziękujemy naszym nauczycielom za poświęcony czas, rodzicom za pomoc oraz Panu
Dyrektorowi za możliwość zorganizowania tego przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że
to nie ostatnia taka noc w naszej szkole.

Agnieszka Olkowska

DZIEŃ ZAGADEK I ŁAMIGŁÓWEK W BIBLIOTECE

MŁODY HISTORYK

    Agnieszka Olkowska jest uczennicą klasy VIII naszej szkoły.
W bieżącym roku szkolnym już po raz kolejny w swej szkolnej karierze wzięła udział w konkursie historycznym „Losy żołnierza
i dzieje oręża polskiego”. To już XXV edycja Konkursu Historycznego im. Marka Gajewskiego. W tym roku trzeba było wykazać się wiedzą z okresu 1887 – 1922 „O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.
      Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że Agnieszka zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego wyżej wymienionego konkursu.
      Trzeba dodać, że Agnieszka w roku szkolnym 2017/2018 również była laureatką etapu
wojewódzkiego tego konkursu.
Gratulujemy i życzymy powodzenia!


Małgorzata Regulska

Dzień Patrona

    Szkoła Podstawowa w Rakach nosi imię Bohaterów Powstania Styczniowego. Jak co roku,  w styczniu, obchodzimy Dzień Patrona, ponieważ powstanie styczniowe wybuchło w nocy
z 22 na 23 stycznia. Walki powstańcze toczyły się również i na naszym terenie,
co upamiętniają liczne pomniki.
      W bieżącym roku z okazji Dnia Patrona odbył się uroczysty apel w wykonaniu
uczennic z klasy VII i VIII. Dziewczęta przedstawiły krótki rys historyczny
powstania oraz jego przebieg na naszym terenie. Zaprezentowały również poezję
dotyczącą tego ważnego w dziejach Polski wydarzenia historycznego.
      Po apelu delegacja uczniów udała się do Miejsca Pamięci Narodowej, potocznie zwanego
Szubienicą, gdzie złożyła kwiaty i zapaliła znicze.

Małgorzata Regulska

Pamiętamy o babciach i dziadkach

      Dzieci przedszkolne i uczniowie kl. II SP w Rakach pamiętają nie tylko o swoich babciach i dziadkach, dlatego 23.01.2020r. złożyły wizytę mieszkańcom Domu Opieki w Zawadach, przynosząc im trochę radości i uśmiechu. Część artystyczna jaką przedstawiły dzieci zawierała słowa wdzięczności, pamięci i szacunku dla babć i dziadków. Występom
towarzyszyły piosenki z lat ich młodości.
    Mimo, że były łzy wzruszenia wszyscy będziemy ciepło wspominać ten wyjątkowy dzień.
Na pożegnanie pensjonariusze otrzymali wykonane przez dzieci upominki.

Hanna Biedrzycka
Marzenna Orzeł

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

      22 stycznia 2020r. w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Uczniowie klasy I i III w tym dniu z niecierpliwością oczekiwali swoich gości. Dziadkowie jak zwykle nie zawiedli i licznie przybyli na uroczystość.
      Po powitaniu wspaniałych gości rozpoczęła się część artystyczna. Były wiersze, piosenki i życzenia. Goście ze wzruszeniem słuchali występu dzieci.
      Na koniec uczniowie zaśpiewali sto lat i wręczyli babciom i dziadkom drobne upominki. Po czym z wychowawcami Panią M. Regulską i T. Kaszubą zaprosiły gości na poczęstunek.


Małgorzata Regulska
Teresa Kaszuba

WNUCZĘTA KOCHAJĄ I PAMIĘTAJĄ
 

  24.01.2020r. w przedszkolu przy SP w Rakach odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Licznie przybyli dziadkowie ze wzruszeniem wysłuchali koncertu życzeń przygotowanego specjalnie na tę okazję. Nie zabrakło także własnoręcznie wykonanych prezentów, tradycyjnego STO LAT i wielu buziaków jakie maluchy przekazały najukochańszym babciom i dziadkom.
    Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na herbatkę i słodki poczęstunek. Wspólnie spędzony czas upłyną wszystkim w miłej i serdecznej atmosferze.                                                                                    Hanna Biedrzycka       

                                                               

Zabawa w karnawale

      Jest karnawał czyli czas zabawy. W naszej szkole dnia 21 stycznia 2020r. pojawili się animatorzy z Agencji Artystycznej „Zabawy i muzyka grane na żywo”, którzy przygotowali świetne zabawy karnawałowe dla dzieci. Udział wzięli w nich przedszkolaki i wszyscy uczniowie szkoły od najmłodszych do najstarszych. Wspólnie zatańczyli Macarenę oraz zaśpiewali kilka znanych przebojów. Zamienili się na chwilę w krasnoludki, a potem w rozpędzony pociąg. Uśmiechom i radości nie było końca, bo zaproponowana zabawy i muzyka doskonale zintegrowała wszystkich uczestników.

M. Radziszewska

Powiatowe Igrzyska Dzieci
w tenisie stołowym


      Dnia 18 stycznia 2020r. w Gąsewie odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w indywidualnym tenisie stołowym chłopców ze szkół podstawowych.
      Naszą szkołę reprezentowali Piotr Pełtak, który w kategorii kl. I – IV zajął VIII miejsce
oraz Jakub Glinka, który w kategorii kl. V – VI zajął IV miejsce.
      Gratuluję i życzę dalszych sukcesów sportowych.

Grzegorz Gałązka

CHOINKA NOWOROCZNA

      Okres świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku tradycyjnie w naszej szkole kończy choinka noworoczna. Uroczystość taka w tym roku szkolnym odbyła się dnia 07. 01. 2020 roku. Bawili się na niej uczniowie wszystkich klas. Była doskonała muzyka,tańce, konkursy
i różne zabawy. Rodzice przygotowali dzieciom wspaniały poczęstunek w postaci kanapek, ciasta, owoców. Pojawił się także najbardziej oczekiwany gość, czyli Święty Mikołaj
w towarzystwie śnieżynek. Obdarował dzieciaki mnóstwem prezentów, zatańczył z nimi
i obiecał spotkanie w przyszłym roku.
    Wszyscy obecni na choince wrócili do domów zmęczeni, ale bardzo zadowoleni z noworocznej zabawy.

M. Radziszewska

ODWIEDZINY
ŚW. MIKOŁAJA W PRZEDSZKOLU


      19.12.2019r. w Oddziale Przedszkolnym Szkoły Podstawowej w Rakach odbyła się uroczystość choinkowa.
      Specjalnie na to spotkanie dzieci przygotowały wiersze, piosenki, tańce i kolędy, a całości przyglądali się wzruszeni rodzice. Punktem kulminacyjnym przedszkolnej uroczystości była wizyta św. Mikołaja, prezenty i wspólne tańce z niezwykłym gościem.


Hanna Biedrzycka
wychowawca przedszkola

„Przy wigilijnym stole” – spotkanie opłatkowe

    20 grudnia w naszej szkole odbyło się przedstawienie pt. „Przy wigilijnym stole”. Uczniowie klasy trzeciej oraz przedszkolaki, w wierszach i kolędach, przypomnieli tradycje i obyczaje bożonarodzeniowe.
    Nie wszystkie obyczaje przetrwały do dziś. W obecnych czasach nie stawiamy snopów zboża w kącie, nie wieszamy pod sufitem podłaźnika – symbolu życia nieśmiertelnego. Warto więc przypomnieć i kultywować piękne polskie tradycje bożonarodzeniowe.
      Przedstawienie wprawiło nas w niezwykłą atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Na koniec dzieci złożyły bożonarodzeniowe i noworoczne życzenia gościom, nauczycielom, pracownikom szkoły i dzieciom.

Teresa Kaszuba

„Dzieci– Seniorom”

      14.12.2019 r. – dyrektor, nauczyciele i dzieci SP w Rakach zorganizowali spotkanie pt. „Dzieci – Seniorom”, na które zaproszono seniorów z Raków i przyległych wiosek.
    Na wstępie uczennica klasy VIII Katarzyna Glinka przybliżyła wszystkim tradycje i obrzędy Świąt Bożego Narodzenia, a dzieci z przedszkola i klas młodszych przygotowały dla
zaproszonych gości jasełka i piosenki o tematyce świątecznej. Dużą niespodziankę w tym dniu sprawił naszym seniorom zaproszony gość pan Zygmunt K., który wystąpił w kurpiowskim stroju, prezentując kolędy i pastorałki przy akompaniamencie akordeonu, a następnie zaprosił wszystkich do wspólnego śpiewania kolęd.
      Na zakończenie głos zabrał dyrektor szkoły, p. Grzegorz Gałązka – złożył życzenia wszystkim przybyłym gościom i podziękował za przybycie. Całe spotkanie przebiegało w miłej i rodzinnej atmosferze, pachnącej świątecznymi ciastami przygotowanymi przez rodziców naszych dzieci. Na pamiątkę wspólnego spotkania dzieci wręczyły wszystkim
skromne prezenty.
    Za wspólne spędzenie czasu bardzo dziękują:
- dyrektor SP Raki Grzegorz Gałązka,
- organizatorzy: Hanna Biedrzycka i Marzenna Orzeł,
- oraz rodzice.

Hanna Biedrzycka

Mikołajkowa Warszawa

    9 grudnia 2019 r. dzieci przedszkolne i uczniowie klas I – III, wraz z wychowawcami, wyjechały na wycieczkę do Warszawy. Atrakcjami jakie na nich czekały były:
  - warsztaty piernikowe w Pijalni Czekolady E. Wedla,
  - zabawy w sali zabaw Kolorado,
  - spacer po Królewskich Ogrodach Światła.
    Dzieci tworzyły czekoladowe słodkości, piły gorącą czekoladę, bawiły się na różnorodnych konstrukcjach zabawowych oraz zwiedzały wystawę plenerową, w ramach której tysiące kolorowych diod ułożono w fantazyjne kształty. Wszyscy mogli się poczuć jak na królewskim dworze.
    Mimo jesienno – zimowej aury uśmiech i zadowolenie towarzyszyły wszystkim uczestnikom mikołajkowej wyprawy.
Hanna Biedrzycka

SUKCES KASI GLINKI 
KONKURSIE POLONISTYCZNYM

     Nasza szkoła może pochwalić się sukcesem uczennicy klasy VIII – Katarzyny Glinki, która
28.11.2019 r. brała udział w konkursie polonistycznym na szczeblu rejonowym, organizowanym przez MKO w Ostrołęce.
     Kasia wykazała się ogromną wiedza polonistyczną oraz znajomością wielu lektur i
zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego wyżej wymienionego konkursu.
     Etap rejonowy okazał się bardzo trudny, ponieważ z całego województwa mazowieckiego do kolejnego etapu zakwalifikowały się tylko 33 osoby.
     Kasia już po raz drugi będzie brała udział w konkursie polonistycznym na szczeblu wojewódzkim. W ubiegłym roku szkolnym zdobyła tytuł finalistki ww konkursu.
     W tym roku etap wojewódzki odbędzie się 04 lutego 2020 r.
     Kasi gratulujemy i trzymamy kciuki!!! 
 Agnieszka Mikulak

GRUDNIOWA WARSZAWA
    4 grudnia uczniowie klas V-VIII wraz z wychowawcami, udali się do Warszawy. Pierwszym punktem wycieczki było Centrum Nauki Kopernik. W tym miejscu, uczniowie w ciekawy sposób, poznawali informacje na temat otaczającego świata i ich samych. Można było uzyskać odczyt EKG, zobaczyć własne bijące serce, a także przekonać się, jak długie są ludzkie jelita. Sposób w jaki uczniowie poznawali te informacje, spowodował, że zapomnieli oni o nieubłagalnie płynącym czasie.
    Kolejnym punktem wycieczki był Zamek w Wilanowie – dawna rezydencja króla Jana III
Sobieskiego i jego rodziny. Tam uczniowie poznali szlacheckie zwyczaje, a także mieli okazję zobaczyć i ubrać się w strój szlachcica. Następnie wszyscy udali się do wilanowskiego ogrodu, by podziwiać świąteczne iluminacje. Pięknie przyozdobione światełkami drzewa, fontanny, lampy, bramy zachwycały oglądających! W ich podziwianiu nie przeszkadzał padający deszcz i niska temperatura. Po obejrzeniu iluminacji, wszyscy udali się w drogę powrotną.
Późnym wieczorem uczniowie wrócili do domów.
                                                                                        Katarzyna Glinka

Mikołajki 2019

      06 grudzień to wyjątkowa data, bo tego dnia swoje imieniny obchodzi Święty Mikołaj.
W związku z tym, w naszej szkole, jak co roku, panował szczególny klimat. W każdej klasie pojawiły się ślicznie przystrojone choinki i różne świąteczne akcenty.
    W tym szczególnym dniu „mikołajowe” czapki, opaski śnieżynek i rogi renifera przyozdobiły głowy całej społeczności szkolnej. Mikołaj obdarował wszystkich wspaniałymi
prezentami. Dla każdego ucznia i przedszkolaka znalazły się słodkości.
    Było dużo radości i uśmiechów, a przejęte i uradowane buźki, zwłaszcza najmłodszych
dzieci potwierdzają, że każdy z nas oczekuje z niecierpliwością odwiedzin Mikołaja.
Magdalena Radziszewska

MIKOŁAJKI Z SZACHAMI

      W dzień imienin św. Mikołaja uczniowie klas I – III, naszej szkoły, uczestniczyli
w zajęciach szachowych.
      Dla wielu dzieciaków był to pierwszy kontakt z szachami. Dzieci poznały szachownicę
i wybrane bierki. Dowiedziały się jakie adresy mają poszczególne pola szachownicy.
W sposób zabawny poznały najważniejszą figurę w szachach – króla. Rozegrali pierwszą, krótką partię szachową z użyciem poznanej figury. Był to „wyścig królów”.
    Pierwsze rozgrywki odbyły się zgodnie z zasadami i regułami obowiązującymi w partiach
szachowych.
    Wcześniej uczniowie poznali historię szachów i dowiedzieli się, dlaczego szachy określa się mianem „królewskiej gry”.
      Uczniowie z klas V - VIII również wzięli udzial w mikołajkowych rozgrywkach szachowych. W pierwszej części zajęć ćwiczyli ruchy bierek szachowych, wskazywali figurę atakującą króla, doskonalili wybrane elementy gry środkowej. Następnie dokonaliśmy losowania przeciwników i rozegraliśmy pełne partie szachowe.  Rywalizacja była zacięta. Każdy starał się wygrać. Uczniowie grali według zasad "fair play". Cieszyli się z wygranych, ale nie przejmowali porazkami, ponieważ dopiero uczą się gry w szachy, a przed nimi jeszcze wiele turniejów!
                                                                                                        Teresa Kaszuba
                                                                                              Marzena Nowak

MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE

      Dużo się działo w szkole 6 grudnia – prezenty, zabawy,atrakcje. Biblioteka szkolna również postanowiła przyłączyć się do obchodów mikołajek. Najpierw klasa druga wykonała
książeczkę - kolorowankę o chorym Mikołaju i wynikających z tego perypetiach (do obejrzenia w bibliotece). Wszystkie dzieci, które tego dnia wypożyczyły książkę dostały w prezencie kolorową zakładkę do książki.
      Do zabawy zaprosiłam grupę przedszkolaków. Przygotowałam dla nich ilustrowane zagadki oraz zabawę w zimowe Memo. Dzieciaki z zainteresowaniem wysłuchały opowieści o św. Mikołaju. Czas szybko upłynął a dzieciaki dobrze się bawiły.

                                                                                    Marzenna Orzeł - bibliotekarz

Warsztaty profilaktyczne
      W dniu 05.12.2019 roku odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dla
uczniów, nauczycieli i rodziców. Podzielone były na dwie części: dla uczniów klas V – VIII oraz dla rodziców i nauczycieli.
      W części realizowanej dla uczniów analizowany był temat: „Bezpieczne
i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”. Uczniowie zapoznali się w ich trakcie z nowymi formami ćwiczeń, które należy wykonywać w czasie długiej pracy przy komputerze. Trenerka uświadomiła i uwrażliwiła ich na zachowanie umiaru w korzystaniu z internetu, opowiedziała o negatywnych skutkach hejtu internetowego, podpowiedziała jak rozważnie i odpowiedzialnie korzystać ze współczesnych technologii informatycznych. Zwróciła uwagę na planowanie i nieprzekraczanie czasu pracy z komputerem czy smartfonem, ponieważ mózg potrzebuje odpoczynku i regeneracji, aby mógł pracować w optymalny sposób.
      Część dla rodziców i nauczycieli to szkolenie – prelekcja pt. „Motywowanie dziecka do
nauki – rola rodziców i nauczycieli”. Prowadząca w sposób dogłębny i ciekawy omówiła kwestie odpowiedniego podejścia do dziecka, zwróciła uwagę na istotne aspekty i relacje w domu i w szkole, które wpływają na motywację dzieci do nauki.
      Warsztaty były ciekawe i każdy uczestnik wyniósł dla siebie nowe tematy do refleksji nad własnym postępowaniem i wzajemnymi interakcjami.
                                                                                      Magdalena Radziszewska

ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MISIA

      To bardzo sympatyczne święto obchodzone jest corocznie 25 listopada. Data jest nieprzypadkowa, bowiem tego dnia przypada rocznica powstanie tej zabawki. Samo święto nie ma jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś świętuje swoje setne urodziny.
     Dzieci z klas I-III również nie zapomniały o święcie ich ulubionej zabawki. Były życzenia, przytulanie i śpiewanie „Sto lat”. Miłą atmosferę celebracji zakłóciła niespodziewana korespondencja od naszego ulubionego bibliotecznego misia - Paddingtona, który nie zjawił się na przyjęciu. Przysłał natomiast wiadomość, w której informował nas o swojej nowej podróży. My natychmiast wybraliśmy się jego tropem do krainy wiecznych lodów – Arktyki. Ciepło ubrani musieliśmy pokonać śnieżne góry, pokryte wieczną zmarzliną wąwozy i przełęcze oraz kruchy i niepewny lód pod stopami. Kiedy dotarliśmy na miejsce, czekała nas tam mozolna praca, polegająca na łowieniu ryb i budowaniu igloo. Mimo wszystkich trudów, misia Paddingtona jednak nie zastaliśmy, gdyż wybrał się w kolejną podróż. Wszystkim misiowym zwierzakom życzymy kolejne serdeczne STO LAT!
bibiotekarz M. Orzeł

PODSUMOWANIE KONKURSU PLASTYCZNEGO
MIŚ
    Na konkurs wpłynęło 9 przepięknych prac plastycznych wykonanych różnymi technikami. Prace są pomysłowe, starannie wykonane, a wkład pracy uczestników bardzo duży. Wybór był bardzo trudny, wiec postanowiłam nagrodzić wszystkie prace. Dzieci biorące udział otrzymały nagrody książkowe. Poniżej zamieszczam prace plastyczne.

                                                                                      Marzenna Orzeł - bibliotekarz

TEATRZYK KAMISHIBAJ
podsumownie projektu czytelniczego realizowanego przez klasę 7

     KAMI to papier, SHIBAI to teatr – KAMISHIBAI to Papierowy Teatr - to teatr obrazkowy 
lub inaczej teatr ilustracji.
     Inspiracją do stworzenia bajki kamishibaj była baśń Ch.H. Andersena „Dzikie łabędzie”. Na początku uczniowie zapoznali się ze specyfiką teatru – w którym przeważa obraz. 
 Po zapoznaniu się z tekstem uczestnicy przystąpili do ilustrowania tekstu. Uczniowie włożyli bardzo dużo pracy w wykonanie przepięknych ilustracji utrzymanych w podobnej stylistyce. Musieli także zastanowić się nad tekstem do poszczególnych ilustracji. Projekt miał również na celu rozwijanie wyobraźni i kreatywności, nie tylko osób nad nim pracujących, 
ale również oglądających. Zachęcał do pożytecznego spędzania wolnego czasu, ale też sprawił radość innym. Teatrzyk został pokazany w bibliotece szkolnej klasom I-III a także przedszkolakom. Występ bardzo podobał się dzieciom i został nagrodzony gromkimi brawami. Poniżej zamieszczam zdjęcia.
wychowawca A. Mikulak
bibliotekarz M.Orzeł

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

    W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach dziecka, tj. Konwencji Praw Dziecka. Nasza szkoła również przyłączyła się do obchodów tego wyjątkowego dnia razem z UNICEF.
        Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły 20 listopada ubrali się na niebiesko, aby solidaryzować się ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi których prawa nie są
przestrzegane. Dzieci wykonały „buźki – uśmieszki” oraz wysłuchały i obejrzały prezentację o Prawach Dziecka, przygotowaną przez uczennicę klasy VIII – Katarzynę Glinkę.
      Z okazji tej uroczystości został przeprowadzony szkolny konkurs plastyczny pt. „Wymarzony świat dla dzieci w przyszłości”. Nagrody w nim otrzymali:
      I miejsce –   Katarzyna Matyjasik kl. VI
II miejsce -  Julia Grabowska kl. III
                      Karolina Franczak kl. VI
III miejsce –  Mateusz Ferenc kl. I
                    Natalia Bobińska kl. I.
Wyróżnienie – Zuzanna Tupacz kl. III
                    Barbara Nowak kl. II
                          Maja Jaguszewska kl. VI.
Obchody Dnia Praw Dziecka zakończyliśmy zabawą z błękitnymi balonami. W tym dniu poprzez zabawę chcieliśmy pokazać, że prawa dziecka w naszej placówce są ważne
i respektowane. Najistotniejsze w naszej szkole jest dobro i radość dzieci.
                                                                                                          Magdalena Janowska

Msza za Ojczyznę

          W 101 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę w kościele parafialnym
w Krasnosielcu została odprawiona Msza św. za Ojczyznę. Naszą szkołę ze sztandarem reprezentowali uczniowie z klas VII i VIII. Podczas mszy odśpiewano Hymn Państwowy
oraz Rotę. W homilii mogliśmy wysłuchać, jak wielką cenę ponieśli Polacy, abyśmy mogli
dziś żyć w wolnym kraju. Powinniśmy pamiętać, że najważniejszą miłością, po miłości
do Boga, jest miłość do bliźniego, czyli Ojczyzny. Uczestnictwo w tak uroczystej mszy
to doskonała, żywa lekcja historii dla dzieci i dorosłych. Szanujmy wszystko co Polskę stanowi i pielęgnujmy wartości zgodnie z hasłem - Bóg, Honor, Ojczyzna.
Magdalena Janowska

Śpiewali dla Niepodległej

      10 listopada 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu odbył się Konkurs Piosenki Patriotycznej, w którym udział wzięli uczniowie naszej szkoły. W kategorii soliści: Katarzyna Stancel, Wiktoria Skrobecka, Joanna Tupa cz, Zuzanna Tupacz 
i Marysia Grabowska oraz zespół wokalny, 
w skład którego weszli uczniowie klas I-III. Wszyscy artyści z naszej szkoły pięknie zaśpiewali przygotowane piosenki patriotyczne i zajęli następujące miejsca
w swoich kategoriach:
• soliści młodsi (klasy I-III)
– III miejsce Marysia Grabowska z klasy II za piosenkę „Jestem Polakiem”;

• soliści (klasy IV-VIII) :
- I miejsce Kasia Stancel z klasy VIII za piosenkę „Cisza, modlitwa Katyńska”;
- III miejsce Joasia Tupacz z klasy VII za piosenkę „Póki Polska żyje w nas”;

• zespół wokalny (uczniowie klas I-III) zajął II miejsce za wykonanie dwóch piosenek –„Polska zmartwychwstaje” oraz „Biały orzeł w koronie”.

Przed rozpoczęciem Konkursu Piosenki Patriotycznej w dn.10.11.2019 zostały rozdane nagrody za konkurs plastyczny dla uczniów klas I – III, ogłoszony przez GOK w Krasnosielcu, pt. „Ludowo to znaczy kolorowo”. Komisja konkursowa nagrodziła następujące osoby z naszej szkoły:
• Natalia Bobińska (kl. I) – miejsce III
• Julia Grabowska (kl. III) – miejsce III.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!!!
Relacja zdjęciowa z uroczystości dostępna również na stronie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu.
Małgorzata Regulska

Obchody 11 listopada

         101 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Z tej okazji w Szkole Podstawowej 
w Rakach odbyła się uroczystość upamiętniająca tą szczególną w naszej historii datę. Uczniowie zaprezentowali program słowno –muzyczny.
        Uroczystość rozpoczęliśmy o godzinie 11:11 wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie młodsze dzieci zatańczyły poloneza. W dalszej części mieliśmy 
okazję wysłuchać pięknej recytacji wierszy i śpiewu piosenek patriotycznych. W akademii uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz dziadkowie. Następnie delegacja udała się do pobliskiego miejsca pamięci narodowej – „Szubienicy”, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze. Program słowno – muzyczny przygotowały panie: Małgorzata Regulska, Magdalena Janowska i Paulina Zduniak.

Pobierz pliki


Wycieczka do Przasnysza

          5 listopada 2019r. uczniowie klas VII-VIII wraz z opiekunami, udali się do Przasnysza. Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie przasnyskiego muzeum, gdzie uczniowie zapoznali się z wystawą dotyczącą drogi Polski do niepodległości, a także działań wojennych „Wielkiej Wojny”, które miały miejsce na tych terenach. Następnie zwiedzano ekspozycję poświęconą II wojnie światowej. Po obejrzeniu wystawy, wszyscy udali się do Miejskiego Domu Kultury na spektakl pt. „Wspomnienia narkomanki”. Opowiadał on historię osoby uzależnionej, która po latach wspominała to, co przeżyła, kiedy „wkręciła” się w spiralę narkotykową. Przedstawienie wywarło na widzach duże wrażenie. Doskonała gra aktorska oddawała ogrom niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą zażywanie narkotyków, a także działała na wyobraźnię. Widzowie mieli wrażenie, że na scenie naprawdę znajduje się osoba uzależniona. Po spektaklu, wśród uczniów można było usłyszeć komentarze na temat obejrzanego przedstawienia, z których wynikało, iż sprowokował on wiele osób do głębszych przemyśleń na ten temat.
Katarzyna Glinka


       Zbliżają się dni zadumy i refleksji, czas w którym szczególnie pamiętamy o zmarłych, porządkujemy groby, zapalamy znicze. W związku z tym okresem Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski zwrócił się do szkół z apelem o zorganizowanie 
w przedszkolach i szkołach działań upamiętniających ważne postacie i wydarzenia
 z ogólnonarodowej i lokalnej historii. Kulminacja tych działań w tym roku przypadła na dzień 25 października.
      Na apel odpowiedziało 1,3 mln uczniów z ponad 11tys.szkół z całej Polski.Nasza szkoła również chętnie przyłączyła się do akcji. Dzieci z przedszkola z wychowawczynią Hanną Biedrzycką, uczniowie klas V, VI, VII i VIII z opiekunami Katarzyną Grabowską
 i Grzegorzem Gałązką, klasa I, II i III z wychowawcami wybrali się do pobliskiej „Szubienicy” – miejsca upamiętniającego ofiary powstania styczniowego. Tam uporządkowali symboliczną mogiłę oraz teren wokół niej. Złożyli kwiaty i zapalili znicze. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy podjęli trud odwiedzenia miejsca tak istotnego z punktu widzenia historii naszej okolicy i pamięci
 o lokalnych bohaterach.
Redakcja szkolna

Jesienne dekoracje świetlicy

        W ostatnim tygodniu października uczniowie klasy drugiej uczęszczający na świetlicę szkolną przygotowywali jesienne dekoracje. Wykonali oni prace plastyczne przedstawiające kolorowe drzewa. Wzięli również udział w robieniu lampionów jesiennych z dyni. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem oczyszczali warzywo z nasion oraz wycinali foremkami gwiazdki. Na koniec zaświecili świeczkę, którą wcześniej umieścili w środku wydrążonej dyni. Uczniowie miło spędzili czas. 
Paulina Zduniak

PAŹDZIERNIK
MISIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

         Celem tego święta jest promocja biblioteki w środowisku szkolnym, propagowanie zainteresowania książką, utrwalenie wizerunku biblioteki szkolnej jako miejsca przyjaznego uczniom.
                                                    Jak świętowaliśmy?
        Z tej okazji, oprócz codziennego głośnego czytania, zorganizowaliśmy wystawę książęk (baśni) w wiszącej czytelni oraz książek niespodzianek. W pażdzierniku w bibliotece realizowane były projekty czytelnicze przygotowywane przez poszczególne klasy. Odbywało się wiele zajęć prowadzonych przez uczniów klas starszych. Dzieci nadsyłały zdjęcia na temat „Portret z książką”. Odbył się także konkurs rysunkowy na temat „Wyobraź sobie”. Na koniec miesiąca każde dziecko wypożyczyło książkę- niespodziankę z napisem „Wyobraź sobie”.
Laureaci konkursu rysunkowego „Wyobraź sobie”

KLASA I
1.Gabrysia Pełtak
2.Hubert Gołota
3.Krzyś Radziszewski

KLASA II
1.Magda Bąkowska
2. Ula Gołota
3. Maria Grabowska

KLASA III
1.Julka Grabowska
2.Maja Pichała
3.Natalia Bąkowska

bibliotekarz M. Orzeł

POCZYTAJKA -
czyli jak miło i pożytecznie spędzićprzerwę w bibliotece
podsumowanie projektu czytelniczego klasy 6

    Celem projektu było :
- promowanie książek popularnonaukowych wśród uczniów ułatwienie
- dostępu do informacji popularnonaukowych
- zachęcanie do miłego i pożytecznego spędzania przerw
- rozbudzanie ciekawości świata
- rozwój umiejętności językowych
- kształtowanie nawyku czytania.
    Biblioteka szkolna posiada duży zasób literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin
wiedzy. Książki są pięknie wydane, bogato ilustrowane, przystępnie napisane. Jednak uczniowie niechętnie po nie sięgają. Klasa 6 postanowiła ten niekorzystny stan rzeczy zmienić. Po zapoznaniu się z literaturą dotyczącą przyrody, historii, kosmosu, biologii i innych dziedzin, uczniowie postanowili opracować teksty popularnonaukowe w formie krótkich, zilustrowanych ciekawostek podanych w przystępnej formie dla dzieci młodszych. Ich praca dostępna jest w bibliotece szkolne. Opracowane ciekawostki cieszą się dużą popularności wśród młodszych dzieci i zachęcają do sięgania po literaturę popularnonaukową i pokazania jej nowoczesnego oblicza.


Marzenna Orzeł – bibliotekarz
Justyna Zysk – wychowawca klasy

RYSUJEMY KOMIKSY-
podsumowanie projektu czytelniczego

       Biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe komiksy zakupione w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa. Klasa 4 w kwietniu i maju 2019 roku pod kierunkiem pani Agnieszki Mikulak podjęła wyzwanie stworzenia własnych komiksów w oparciu o książkę „Kajko i Kokosz”. Celem realizacji projektu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, poznanie komiksu jako formy opowiadania oraz kształcenie umiejętności przekształcania fabuły utworu na dialog.
      Uczniowie zapoznali się z komiksami znajdującymi się w bibliotece, poznali najbardziej znanych twórców komisów i ich bohaterów. Zapoznali się ze środkami wyrazu jakimi posługuje się komiks: różnymi rodzajami chmurek, utrzymaniu stylistyki postaci, znaczeniu koloru, ilości kadrów na stronie itp.
Opracowane przez nich komiksy dostępne są w bibliotece szkolnej. Stały się inspiracją dla klas młodszych.
      Poniżej zamieszczam zdjęcia .
nauczyciel języka polskiego – A. Mikulak
bibliotekarz – M. Orzeł

W krainie baśni

    Z końcem października dobiegł końca dwumiesięczny projekt biblioteczny realizowany
przez uczniów klasy 8 w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa. Projekt nosił tytuł „W krainie baśni”.
    Skierowany był do uczniów klas I-III. Założeniem projektu był rozwój czytelnictwa, zapoznanie z cechami baśni, postaciami, oraz najsłynniejszymi ich twórcami a także rozwój wyobraźni.  Uczniowie klasy 8 zorganizowali w „wiszącej czytelni” wystawę poświęconą
baśniom. Omówili z dziećmi cechy baśni, rodzaje postaci i przedmiotów w nich występujących. Podsumowaniem projektu był quiz przeprowadzony przez uczniów klasy 8. Dzieci były zainteresowane zajęciami prowadzonymi przez ich starszych kolegów. Chętnie słuchały czytanych baśni i odpowiadały na pytania.
    Poniżej zamieszczam zdjęcia wykonane w czasie trwania projektu.
bibliotekarz- M. Orzeł
wychowawca klasy 8 – M. Nowak

Poznajemy Afrykę

      „Poznajemy Afrykę” to tytuł projektu
edukacyjnego prowadzonego w ramach Programu Rozwoju Czytelnictwa przez klasę 5. Projekt został rozpoczęty w maju a zakończony we wrześniu bieżącego roku szkolnego.
    Celem programu było rozwijanie zainteresowań czytelniczych, umiejętność korzystania z księgozbioru biblioteki, w tym
z książek popularnonaukowych oraz kształcenie umiejętności posługiwania się mapą.
      Uczniowie w oparciu o biblioteczny księgozbiór zebrali i opracowali wiadomości dotyczące krajów afrykańskich, mieszkańców, roślin i zwierząt Afryki oraz różnych ciekawostek dotyczących tego kontynentu. Czytali baśnie i legendy afrykańskie a także zaprezentowali je młodszym dzieciom w bibliotece szkolnej. Efektem ich pracy jest album „Afryka” prezentowany w bibliotece oraz wykonane maski afrykańskie i naszyjniki.
bibliotekarz  M. Orzeł
wychowawca klasy 5 – M. Janowska

Pasowanie na ucznia

      25 listopada 2019 r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klasy I. Od tego momentu są oni pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Żeby zostać uczniami musieli zdać egzamin i uwolnić Pana Dyrektora z rąk złej czarownicy. Pierwszaki dzielnie stawiły czoła wyzwaniu i po wykonaniu wszystkich zadań dyrektor odzyskał
wolność. Poczym uroczyście pasował wszystkich kandydatów na uczniów Szkoły Podstawowej w Rakach.
      W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie szkoły, nauczyciele oraz rodzice, którym serdecznie dziękujemy za przygotowanie poczęstunku dla naszych pierwszaków.
Wychowawca Małgorzata Regulska

Wyjazd na kręgle klasy V

       Uczniowie klasy V wraz z wychowawczynią i rodzicami byli w kręgielni w Różanie. Wyjazd zorganizowany był z okazji Dnia Chłopaka. Podczas wizyty dzieci doskonale się bawiły, korzystając z wszystkich atrakcji. Szczególną zabawą była umiejętność rzucania kulą i zdobywania jak największej ilości kręgli oraz zabawa w kulkach na mini placu zabaw. Po zabawie był wspólny obiad no i oczywiście wręczenie chłopcom prezentów z okazji ich święta. Wyjazd był świetną zabawą, integracją oraz lekcją wychowawczą. Pragnę, jako wychowawca podziękować wszystkim uczniom za miło spędzone popołudnie ( 1. 10.2019), rodzicom – Pani Katarzynie Klik oraz Pani Karolinie Olkowskiej za szczęśliwy transport i pomoc w organizacji wyjazdu. 
M. Janowska

Sukces naszych biegaczy

        W dniu 12 października odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci i Młodzieży w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Z naszej szkoły udział wzięło pięciu uczniów: Dawid Grabowski, Łukasz Olkowski, Karol Olkowski, Katarzyna Stancel i Tomasz Ochenkowski.
        Najlepszy wynik uzyskała Kasia Stancel, zajmując 3 miejsce w biegu na 1000 metrów dziewcząt i awans na zawody międzypowiatowe.
       Awans uzyskali również Dawid Grabowski, Karol Olkowski i Tomasz Ochenkowski. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
G. Gałązka

Dzień Edukacji Narodowej

       Dnia 11 października 2019 w naszej szkole obchodzony był Dzień Edukacji Narodowej. Święto zwane jest powszechnie Dniem Nauczyciela. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia, na którą przybyli nauczyciele, pracownicy obsługi i uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakach. Obecny był również przedstawiciel samorządu gminnego w osobie Pana Wójta Pawła Ruszczyńskiego.
       Najpierw uczniowie klasy III, VI, VII i VIII, pod kierownictwem państwa Justyny i Konrada Zysk, zaprezentowali część artystyczną. Były życzenia, piękne i zabarwione humorem piosenki oraz drobne i dowcipne prezenty dla każdego z nauczycieli. Na koniec wszyscy pedagodzy i pracownicy otrzymali, własnoręcznie wykonane przez uczniów, kolorowe, jesienne bukiety.
     W dalszej części głos zabrał Pan Dyrektor Grzegorz Gałązka. Podziękował on za trud wkładany każdego dnia w wychowanie i kształcenie młodych pokoleń oraz wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym pracownikom szkoły.
Następnie życzenia przekazał Pan Wójt Paweł Ruszczyński. Podziękował on wszystkim nauczycielom i pracownikom naszej szkoły za pełną zaangażowania i pasji pracę, życzył dalszych sukcesów i satysfakcji z wykonywanego zawodu oraz wręczył nagrodę Dyrektorowi szkoły. 
      W związku ze świętem Edukacji Narodowej życzymy wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu swojej misji, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania. 
M. Radziszewska

Teatrzyk "Trzy Świnki"

     Bajka Trzy świnki należy do podstawowej lektury osoby dorosłej i każdego dziecka. W ramach przypomnienia w naszej szkole dnia 7 października 2019 dzieci z klas I –III oraz przedszkolaki obejrzały teatrzyk pod tym tytułem. Piękne kukiełki oraz stopniująca napięcie oprawa muzyczna wprowadziły dzieciaki w świat trzech świnek i pomogły, w prosty sposób, odczytać morał płynący z bajki. Dzieci dowiedziały się, że mądrość i pracowitość, to cechy, które prowadzą do sukcesu. Teatrzyk wywołał wśród widzów salwy śmiechu, a na koniec można było usłyszeć gromkie oklaski. 
M. Radziszewska

POŻEGNANIE LATA 

     23 września 2019 roku w Szkole Podstawowej w Rakach lato żegnały dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-III z wychowawcami. Wspólnie z nami bawiły się przedszkolaki z Krasnosielca.
     Zabawy i niespodzianki przygotowane na to spotkanie miały na celu zintegrować dzieci oraz stworzyć miłą i życzliwą atmosferę do zabawy. Atrakcjami towarzyszącymi temu spotkaniu były: pompowana zjeżdżalnia, foto –budka, bańki mydlane, spotkanie z postaciami z bajek –Maszą i Niedźwiedziem, clownem Lucusiem, panią Jesienią i panią Lato oraz rudą wiewiórką. Były również kiełbaski z grilla i słodkie niespodzianki. A wszystko to mogliśmy zapewnić dzięki życzliwości obsługujących rodziców i sponsorów, którym bardzo serdecznie dziękujemy:
pani Bogumiła Zdunek
pan Mariusz Mikulak
pan Piotr Kaszuba
pan Konrad Regulski
pani Marzena Czarnecka – Kluk
pani Anna Krzyżewska
pan Cezary Janowski
pan Adam Bartosiewicz
Piekarnia Krasnosielc
Komisja do Spraw Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
Organizator 
Hanna Biedrzycka

Święto Pieczonego Ziemniaka


Sprzątanie Świata 2019

       W miniony piątek tj. 20 września 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Rakach włączyli się do Międzynarodowej Akcji Sprzątania Świata, która przebiegała pod hasłem: „Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy”. Wszystkie dzieci otrzymały jednorazowe rękawiczki i worki na śmieci. Wspólnie z nauczycielami wyruszyli w dwóch grupach na sprzątanie wsi Raki. Jak co roku było co zbierać – butelki, torebki po chipsach, papierki i puszki. Jednak z roku na rok, uważam, że ilość odpadów zmniejsza się, ponieważ mieszkańcy dbają o czystość wokół posesji. Myślę, działania które podejmujemy na rzecz naszej planety, będą miały pozytywne odzwierciedlenie w poszczególnych ekosystemach i tym samym będziemy mieli czyste poszczególne sfery Ziemi, a w szczególności atmosferę i hydrosferę.
Magdalena Janowska 

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ

     19 września 2019 roku w Krasnosielcu odbyło się gminne spotkanie laureatów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, która przebiegała pod hasłem „Chce mi się chcieć”.
     Miło mi poinformować, że laureatką konkursu rysunkowego została Basia Nowak z klasy II. Gratuluję!
Szkolny koordynator M. Orzeł

NARODOWE CZYTANIE 2019

         Narodowe czytanie to ogólnopolska akcja społeczna zainicjowana przez prezydenta Polski, której celem jest propagowanie czytelnictwa.
W tym roku odbyło się ono w sobotę 7 września pod hasłem „ Osiem lektur na ósme 
narodowe czytanie”. Czytane były nowele polskie. Nasza szkoła również wzięła udział
 w tym przedsięwzięciu. Uczennice klasy VII: Joanna Tupacz i Aleksandra Szewczak 
wraz z wychowawczynią zaprezentowały fragment „Katarynki” Bolesława Prusa.
Po dwugodzinnej duchowej uczcie było coś dla ciała, na uczestników czekało ognisko i pyszne kiełbaski.
Agnieszka Mikulak

Wizyta policjanta w naszej szkole

      Dnia 5 września w naszej szkole odbyło się spotkanie
 z dzielnicowym p. Łukaszem Łazarzem. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjant rozmawiał z dziećmi o zasadach ruchu drogowego a w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomniał również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu i tornistrze oraz jak zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Wytłumaczył jak i do kogo zwrócić się w sytuacji zagrożenia.
        Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań. Dzięki temu spotkaniu dzieci dowiedziały się wielu ciekawych informacji na temat odpowiedniego oznakowania ubioru oraz roweru po zmroku, bezpiecznej jeździe samochodem – konieczności używania fotelików i pasów bezpieczeństwa. 
           Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Łukaszowi Łazarzowi za spotkanie z dziećmi.
Grzegorz Gałązka

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020

        Dnia 2 września 2019r. o godzinie 9:00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrała sekretarz gminy pani Grażyna Rogala, która podziękowała dotychczasowej dyrektor szkoły pani Teresie Kaszuba za długoletnie pełnienie funkcji dyrektora. Pani sekretarz przedstawiła zebranym uczniom, rodzicom i nauczycielom nowego dyrektora Szkoły Podstawowej w Rakach pana Grzegorza Gałązkę. Dyrektor szkoły powitał zebranych, wyraził nadzieję na owocną współpracę i życzył uczniom wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym.
        Panu dyrektorowi życzymy zadowolenia z pełnionej funkcji, satysfakcji i wielu sukcesów zawodowych.
Redakcja szkolna.

Uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego 2019/2020
 odbędzie się w naszej szkole 
2 wrzśnia 2019r. 
o godzinie 9:00.