UWAGA ÓSMOKLASIŚCI !!!
      Wszystkie ważne i aktualne informacje na temat egzaminu ósmoklasisty można na bieżąco śledzić na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod podanym poniżej linkiem.
                                                  www.cke.gov.pl

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020

W dniach 16-18 czerwca 2020r. uczniowie klas ósmych przystąpią do obowiązkowego egzaminu. Ma on formę pisemną i składa się z trzech przedmiotów: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Wyniki tego egzamiu będą brane pod uwagę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych jeżeli ilość kandydatów będzie większa niż ilość miejsc w placówce. Dodatkowe informacje można znaleźć w na naszej stronie

Wytyczne dotyczące
organizowania i przeprowadzania egzaminów
ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020


I. Zdający oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzeniu
  egzaminu.

    1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel,
      inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
    2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu
      egzaminu  nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą
      na  kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest
      objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
    3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,
      z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
    4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek,
      telefonów komórkowych, maskotek.
    5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych,
      linijki,    cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów
      piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich
      dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają,
      dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych 
      zdających.
    6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę
      z wodą.
    7. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

II. Środki bezpieczeństwa osobistego.

1. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni
    odstęp (co najmniej1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką
    jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które
    ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust
    i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu
    miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek
    zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu
    zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej
    1,5-metrowego odstępu).
3. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali
    egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający
    ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  •   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane
          przez niego pytanie,
  •   wychodzi do toalety
  •   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
4. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za
  właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca
  przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują
  przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego
  i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
5. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą
  nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić  do
  egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp,jaki musi
  zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu
  nadzorującego, wynosi 2 m.
Uwaga: Sytuacja, w której dany zdający ze
względów zdrowotnych nie może zakrywać usta i nosa,
powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja
2020 r. Przedmiotowego zgłoszenia należy dokonać telefonicznie 29 71 41 447,
przez e-dziennik, lub mailowo psp_raki@wp.pl

III.Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu egzaminu
1. Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną
    przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
2. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) 
    najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z
    arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli
    zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali
    egzaminacyjnej.

    Informujemy, że do 9 czerwca za pośrednictwem e-dziennika zostanie przekazana szczegółowa instrukcja organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty (godzina,miejsce - sala).

                                                                                              Grzegorz Gałązka
                                                                                          dyrektor SP w Rakach

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY


Adres Szkoły

  Szkoła Podstawowa

 w Rakach

im. Bohaterów Powstania Styczniowego

 

06-214 Krasnosielc

 

tel. 29 71 41 447

 

e-mail: psp_raki@wp.plBiblioteka szkolna

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 13:40

wtorek 8:00 - 13:40

środa 8:00 - 12:40

czwartek 8:00 - 13:40

piatek 8:00 - 13:40


Publiczna Biblioteka Samorządowa w Krasnosielcu
filia w Rakach

Godziny otwarcia

poniedziałek 9:00 - 15:00

wtorek 9:00 - 15:00

środa 9:00 - 15:00

czwartek 9:00 - 15:00

piatek 9:00 - 15:00