Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Szkoły Podstawowej w Rakach
Marzena Nowak

e-mail: marzena.barbara@o2.pl

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:
Art. 37-39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016).
Art. 8-10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach nr 01/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. BOHATERÓW POWSTANIA STYCZNIOWEGO W RAKACH
Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania
Styczniowego w Rakach, jest Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach
adres: Raki 55A, 06-214 Krasnosielc
telefon: 297 141 447
mail: psp_raki@wp.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych związanych z nauką w Szkole
Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach pełni Inspektor Ochrony Danych (IOD). Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
mail: marzena.barbara@o2.pl
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW
Dane osobowe uczniów (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane
w celu:
1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59 ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz. 2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
systemie informacji oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze);
2) realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowej - informacji o sukcesach konkretnych uczniów, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których brali udział (np. konkursy, zawody sportowe), w tym także wizerunków uczniów– wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formęprzetwarzania. 
KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE
Dostęp do danych osobowych uczniów wewnątrz struktury organizacyjnej Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach będą mieć wyłącznie
upoważnieni pracownicy i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków
zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Kuratorium Oświaty, policja, Ośrodek Pomocy Społecznej).
Dane przetwarzane w celach związanych z promocją jednostki będą udostępniane, rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, naszej gazetce lub kronice, naszych oficjalnych stronach internetowych. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez Szkołę Podstawową im. Bohaterów
Powstania Styczniowego w Rakach przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217
ze zm.) celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane domomentu wycofania zgody.
KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH UCZNIÓW
W związku z nauką w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Rakach,Szkoła może przetwarzać w szczególności następujące dane uczniów:

Kategorie danych 

Podstawa prawna


1. Dane identyfikacyjne dziecka, takie jak imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia, adres zamieszkania i zameldowania, itp. 
2. Informacje na temat potrzeb edukacyjnych dziecka (np.opinie, orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznych)
.

3. Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów dziecka,takie jak imiona i nazwiska, adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej
4. Informacje niezbędne do zapewnienia dziecku właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.
5. Informacje nt. sytuacji wychowawczej dziecka
6. Informacje dotyczące frekwencji dziecka na zajęciach, informacje o wynikach edukacyjnych dziecka, jegozachowaniu informacje nt. jego rozwoju

9. Imię, nazwisko, klasa, wyniki dziecka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzania dokumentacji fotograficznej i video naszych uroczystości, zawodów,
innych wydarzeń publikowane przez Szkołę
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59
ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz.
2198 ze zm.; Ustawa z dnia 15 kwietnia
2011 r. o systemie informacji
oświatowej - Dz.U. 2017 poz. 2159 ze
zm.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -
Prawo oświatowe - Dz.U. 2017 poz. 59
ze zm.; Ustawa z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty - Dz.U. 2017 poz.2198 ze zm
.

Zgoda wyrażona przez rodziców,
opiekunów prawnych uczniów

PRAWO DOSTĘPU
Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci
oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody,
do ich usunięcia.
PRAWO DO SKARGI
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych
osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dziecka
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych uczniów opisanych w rubryce 1-7 jest wymogiem ustawowym.
Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją ich niepodania będzie brak
możliwości edukacji Państwa dziecka w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Powstania
Styczniowego w Rakach. Przetwarzanie danych opisanych w rubryce nr 8 zależy od
dobrowolnej zgody rodziców, opiekunów prawnych naszych uczniów. Brak zgody w tym
zakresie będzie skutkował pominięciem informacji dotyczących Państwa dziecka w podanychinformacjach o sukcesach, wydarzeniach, w których brało ono udział. 

Adres Szkoły

  Szkoła Podstawowa

 w Rakach

im. Bohaterów Powstania Styczniowego

 

06-214 Krasnosielc

 

tel. 29 71 41 447

 

e-mail: psp_raki@wp.pl


Biblioteka szkolna

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 13:40

wtorek 8:00 - 13:40

środa 8:00 - 12:40

czwartek 8:00 - 13:40

piatek 8:00 - 13:40