Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

wrzesień
1. Zapoznanie z programami nauczania.
2. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
3. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych.
4. Warunki i sposób oraz kryteria oceniania zachowania.
5. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
6. Przekazanie informacji związanych z egzaminem w ostatnim roku nauki (dot. wychowawcy klasy VIII).
7. Zasady BHP i inne zwiększające bezpieczeństwo w przedszkolu i szkole.
8. Zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnętrznego regulującymi pracę szkoły oraz poinformowanie rodziców o miejscu i możliwości szczegółowego zapoznania się z nimi.
9. Omówienie zasad współpracy oddziału przedszkolnego i szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami.
10. Zebranie aktualnych danych teleadresowych rodziców/prawnych opiekunów.
11. Wybory do klasowej rady rodziców i rady rodziców.
12. Kalendarz roku szkolnego 2019/2020, w tym dni wolne od zajęć edukacyjnych.
13. Sprawy różne.
listopad
1. Dzień Otwarty – konsultacje rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
2. Spotkanie ogólne, pedagogizacja rodziców.
Spotkanie z wychowawcą.
1. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania.
2. Sprawy różne.
styczeń
1. Spotkanie ogólne, przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej w szkole.
2. Spotkania w klasach z wychowawcami.
3. Sprawy różne.
kwiecień
1. Dzień Otwarty – konsultacje rodziców z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
Spotkanie z wychowawcą.
1. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania.
2. Informacja nt. przygotowania przez oddział przedszkolny dzieci do kształcenia w klasie I (dot. wychowawcy oddziału przedszkolnego dla dzieci 6-letnich).
3. Sprawy różne.
czerwiec
1. Przedstawienie wyników klasyfikacji rocznej.
2. Przedstawienie wyników egzaminu ósmoklasisty.

Adres Szkoły

 Szkoła Podstawowa

 w Rakach

im. Bohaterów Powstania Styczniowego

 

06-214 Krasnosielc

 

tel. 29 71 41 447

 

e-mail: psp_raki@wp.pl


Biblioteka szkolna

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00 - 13:40

wtorek 8:00 - 13:40

środa 8:00 - 12:40

czwartek 8:00 - 13:40

piatek 8:00 - 13:40